Işık Sürücü Kursu
Trafik ve Çevre Bilgisi Deneme Testi 4
   
1 Aşağıdakilerden hangisi trafik genel eğitim planını hazırlamada görevlidir?
 
A Millî Eğitim Bakanlığı
B Ulaştırma Bakanlığı
C Trafik Hizmetleri Başkanlığı
D Yükseköğretim Kurulu
   
2 Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir?
 
A İş makinesi
B Troleybüs
C Taşıt
D Çekici
   
3
Şekildeki aracın bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Ana yol
B Tali yol
C Bağlantı yolu
D Geçiş yolu
   
4
Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir?
 
A İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını
B Bölünmüş yola gireceğini
C İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D Tali yol kavşağına yaklaştığını
   
5 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?
 
A
B
C
D
   
6 Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
 
A Kırmızı ışıkta
B Sarı ışıkta
C Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
D Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
   
7 Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç işareti” talimatıdır?
 
A
B
C
D
   
8
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Kontrolsüz kavşağı
B Dönel kavşak yaklaşımını
C Demir yolu geçidini
D Ana yol-tali yol kavşağını
   
9
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Kontrollü demir yolu geçidi
B Otoyol başlangıcı
C Ana yol - tali yol kavşağı
D Geçme yasağı sonu
   
10
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Sola mecburi yön
B Tünel yaklaşımı
C Dönel kavşak yaklaşımı
D Sola tehlikeli devamlı viraj
   
11 Aşağıdakilerden hangisi soldan ana yola girişi bildirir?
 
A
B
C
D
   
12
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
 
A Geri gitmeyi
B Sola dönmeyi
C "U" dönüşü yapmayı
D Ada etrafında dönmeyi
   
13 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
 
A
B
C
D
   
14 Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?
      
 
A I - II
B I - III
C II - III
D I - II - III
   
15
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Yolun iki taraftan daraldığını
B Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
C Yolun çift yönlü olduğunu
D Yolun tek yönlü olduğunu
   
16
Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
 
A Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
B Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
C Devamlı çizgi tarafındaki aracın tehlikeli yol bölümüne gireceğini
D Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
   
17 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan sürücülerin 24 saat içindeki taşıt kullanma süreleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
Sürekli taşıt kullanma süresi (saat)Toplam taşıt
 
A 510
B 4,59
C 4,510
D 49
   
18 Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek yasaktır?
 
A Durma ve duraklamada
B Geçme ve park etmede
C Kavşağa gelindiğinde
D Sağa ve sola dönmede
   
19 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?
 
A Trafik ışıkları
B Trafik levhaları
C Yer işaretleri
D Trafik görevlisi
   
20 Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
 
A 70
B 80
C 90
D 100
   
21 Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
 
A Takip mesafesi kadar
B Duruş mesafesi kadar
C Fren mesafesi kadar
D İntikal mesafesi kadar
   
22
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A 1. aracın 2. araca takip mesafesince yaklaşması
B 1. aracın 2. aracı geçmeye çalışması
C 3. aracın dönemece girerken hızını azaltması
D 2. aracın dönemece girerken hızını azaltması
   
23 Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır?
 
A Başka aracı geçmeye çalışan aracı geçmemek
B Geçilen aracı kontrol etmeden sağ şeride girmek
C Yol boş olduğunda dönüş ışıklarını kullanmamak
D Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek
   
24
Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?
 
A Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B Hızlarını azaltmaları
C Dar bir kavisle dönüş yapmaları
D Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
   
25
Şekle göre geriye dönüş yapmak isteyen aracın hangi şeridi izlemesi gerekir?
 
A 2 numaralı şeridi
B 1 numaralı şeridi
C 3 numaralı şeridi
D İstediği şeridi
   
26
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalıdır.
B Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C 2 numaralı araca yol vermelidir.
D Hızlanarak yoluna devam etmelidir.
   
27 Kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 
A Berit değiştirilmesi
B Yolcu indirilip bindirilmesi
C Park edilmesi
D Hızın azaltılması
   
28
Şekildeki kara yolu bölümünde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 
A 3 numaralı taşıtın sağa dönüş yapması
B 1 numaralı taşıtın, 3 numaralı taşıt geçtikten sonra sağa dönüş yapması
C 1 numaralı taşıtın 3 numaralı taşıtı durdurup, sola dönüş yapması
D 2 numaralı taşıtın, 3 numaralı taşıt geçtikten sonra sola dönüş yapması
   
29 Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
 
A Seyyar tepe lambası taktırarak
B Eskort eşliğinde
C Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D Aracında gözcü bulundurarak
   
30 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Otobüs sürücüsü, otomobile
B Otomobil sürücüsü, otobüse
C Beridi daralmış olan, diğerine
D Azami ağırlığı az olan, diğerine
   
31 Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
 
A 20
B 15
C 10
D 5
   
32 Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
 
A Yakını gösteren ışıklar
B Park ışıkları
C Acil uyarı ışıkları
D Dönüş ışıkları
   
33 Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 
A Çeken araca gündüz kırmızı bez asılmalı
B Çeken araca gece kırmızı yansıtıcı konulmalı
C İki araç arasına gece kırmızı ışık gündüz kırmızı bez konulmalı
D Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı bez, gece kırmızı yansıtıcı konulmalı
   
34 Hangisi sürücüler için trafik suçudur?
 
A Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
B Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
D Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
   
35 Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yanması neyi bildirir?
 
A Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
B Öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
C Taşıtın geri manevra yaptığını
D Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
   
36 Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücünün uyacağı kurallardan değildir?
 
A İlk geçiş hakkını yayalara vermek
B Aracın hızını azaltmak
C Söz konusu geçitlerde durmak
D Karşıdan gelen araçlara geçiş kolaylığı sağlamak
   
37 Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B Gabarinin aşılması
C Araç dengesinin korunması
D Trafik güvenliğinin dikkate alınması
   
38 Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur?
 
A En sağ şeridi
B Ortadaki şeridi
C Hızlanma şeridini
D Yavaşlama şeridini
   
39 Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Etkili şekilde korna çalmalıdır.
B Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
C Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
D Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
   
40 İki yönlü kara yolunda karşıya geçecek yayanın aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Yaya geçidini kullanması
B Alt veya üst geçidi kullanması
C Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
D En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
   
41 Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
 
A Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası
B Araç işletme belgesi ve tescil plakası
C İmalat belgesi ve araç tadilat belgesi
D Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası
   
42 Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
43 Kamyon aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisiyle kullanılabilir?
 
A A1
B C
C B
D F
   
44 Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
 
A Koltuk Ferdî Kaza sigortasının
B Kasko sigortasının
C Aracın bakımının
D Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
   
45
Şekle göre hangi numaralı araç sürücülerinin hareketi asli kusurlu hâllerdendir?
 
A 2 - 3
B 2 - 3 - 4
C 1 - 3 - 5
D 1 - 4 - 5
   
46 Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
 
A Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
B Taşıma sınırı altında yük taşımak
C Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
D Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
   
47 Aşağıdakilerden hangisinin oto yola girişi yasaktır?
 
A Otobüsün
B Kamyonetin
C Lastik tekerlekli traktörün
D Minibüsün
   
48 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
 
A Çevre koruma
B Çevre
C Çevre düzeni
D Çevre hakkı
   
49 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
 
A Araca aşırı yük ve yolcu alınması
B Uygun vitesle seyredilmesi
C Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
   
50 Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi ekonomi ve çevre yönünden yarar sağlar?
 
A Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
B Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
C Araç modellerini ve fiyatlarını
D Trafik suçuna verilen para cezalarını

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042352 Ortalama : 289.3 Kişi/Gün Bugün : 38 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com