Işık Sürücü Kursu
Trafik ve Çevre Bilgisi Deneme Testi 10
   
1 Aşağıdakilerin hangisinde yaya yoluna park edilebilir?
 
A Yaya yolu genişse
B Yaya yolu kenarındaki mülk sahipleri izin verirse
C Trafik işaretleri ile belirlenmişse
D Yakın çevrede yeterince park yeri yoksa
   
2 Aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasak değildir?
 
A Araçla, sürücü ve yayaları korkutmak
B Seyir sırasında el kaldıran kişileri araca almak
C Araçta biriken çöpleri yola atmak
D Yayalara, su, çamur ve benzeri maddeleri sıçratmak
   
3 Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
 
A Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
B Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C Her iki aracın yüklü olması
D Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
   
4 Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
 
A Park ışıklarını
B Sis ışıklarını
C Yakını gösteren ışıkları
D Uzağı gösteren ışıkları
   
5 Aşağıdakilerin hangisinde sürücü geriye gidebilir?
 
A Bağlantı yollarında
B İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamada
C Erişme kontrollü kara yolunda
D Tek yönlü yollarda duraklama ve park etme dışında
   
6 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta
B Beridi daralmış olan, diğerine
C Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine
D Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta
   
7 Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
 
A Yolcuları soldan indirip bindirmek
B Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
C Yolcuları sağdan indirip bindirmek
D Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
   
8 Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
 
A Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B Görev hâli dışında
C Trafiğin yoğun olduğu kara yollarnda
D Behirler arası kara yollarında
   
9 Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
 
A Kırmızı ışıkta beklemek
B Park etmek
C Yük boşaltmak
D Yolcu indirmek ve bindirmek
   
10
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
B Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalıdır.
C Hızını artırarak kavşağa önce girmelidir.
D 2 numaralı araca yol vermelidir.
   
11 Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Çıkan aracın inen araca yol vermesi
B İnen aracın motoru durdurup, vitesi boşa alması
C İnen aracın çıkan araca yol vermesi
D İnen aracın çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
   
12 Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
 
A Uygun mesafede mutlaka durmalıdırlar.
B Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler.
C Demir yolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler.
D Hızlarını artırarak geçmelidirler.
   
13 Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
 
A 60
B 70
C 80
D 90
   
14 Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Etkili şekilde korna çalmalıdır.
B Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
C Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
D Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
   
15 Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük taşımak amacıyla alınır?
 
A Ticari taşıt kullanma belgesi
B Zorunlu trafik sigorta belgesi
C Tescil belgesi
D Sürücü belgesi
   
16 İki yönlü kara yolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Yaya geçidini kullanması
B Alt ve üst geçitleri kullanması
C Önce sa, sonra sol tarafını kontrol etmesi
D En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
   
17 Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
 
A Tırmanma şeridinin
B Yavaşlama şeridinin
C Hızlanma şeridinin
D Orta şeridin
   
18 Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören diğer sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
 
A Hızlarını artırarak uzaklaşmalıdırlar.
B Dikkatli ve yavaş geçmelidirler.
C Diğer sürücüleri ışıklı ve sesli işaretlerle uyarmalıdırlar.
D “DUR” işareti sönünceye kadar, okul taşıtını geçmemelidirler.
   
19 "E" sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar, hangisinde verilen araçları sürebilirler?
 
A Otomobil, motosiklet, traktör
B Kamyon, motorlu bisiklet, çekici
C Kamyon, otobüs, kamyonet
D İş makinesi, çekici, minibüs
   
20 Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
 
A Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası
B Araç işletme belgesi ve tescil plakası
C İmalat belgesi ve araç tadilat belgesi
D Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası
   
21 Aşağıdakilerden hangisi taşıtların çevreyi kirletme nedenlerinden değildir?
 
A Temiz olmayan yakıt kullanılması
B Bakımı yapılmamış araçlarla trafiğe çıkılması
C Gereksiz olarak trafiğe çıkılması
D Park etme sırasında araçların çalıştırılması
   
22 Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
 
A Harita ve kroki
B Stepne
C Reflektör
D Yangın tüpü
   
23 Muayene süresi dolmamış araç, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayeneye sevk edilir?
 
A Satış veya devir sonucu sahibinin değişmesi hâlinde
B Sürücüsü veya işleticisinin değişmesi hâlinde
C Kazaya karışması sonucunda yetkili görevlice gerekli görülmesi hâlinde
D Bakım veya onarımdan geçirilmesi hâlinde
   
24 Işıksız kavşaklarda sola dönmek isteyen bir sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Yolun sağına yanaşmalıdır.
B Sağdan gelen araca yol vermelidir.
C Arkadan gelen araca yol vermelidir.
D Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemelidir.
   
25 Araçların sağa dönüşleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Hız azaltılır.
B Sağa dönüş lambası yakılır.
C Geniş kavisle dönülür.
D Sağ şeride geçilir.
   
26 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Zorunlu bir sebep olmadıkça yavaş sürmek
B Öndeki aracı yakından takip etmek
C Dönüş manevralarını yanlış yapmak
D Hız sınırlarına uymamak
   
27 Araçlardaki susturucu ve ses giderici parçalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
A Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
C Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
   
28 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D Uzunu gösteren lambaları yanıyorsa, kısa lambaları yakması
   
29 Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerinden biridir?
 
A Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
B Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
C Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D Sürücünün alkollü olarak araç kullandığının ilk defa tespit edilmesi
   
30 İki yönlü kara yolunda araç geçilirken, geçen aracın hızını artırmasının sebebi nedir?
 
A Yolun geniş olması
B Karşıdan gelen araç bulunmaması
C Geçişi güvenli şekilde tamamlaması
D Arkadan gelen araçların hızlı olması
   
31
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 
A Alt veya üst geçitlere
B Okul geçidine
C Gençlik kampına
D Yürüyüş yoluna
   
32 Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?

 
A 1 - 2
B 1 - 3
C 2 - 3
D 1 - 2 - 3
   
33
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Sağa dönüş lambasını yakmalıdır.
B Takip mesafesini azaltmalıdır.
C Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır.
D Yolun solundan gitmelidir.
   
34 Aşağıdakilerden hangisi, tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
 
A
B
C
D
   
35
Şekle göre 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
 
A 1 numaralı aracın sağa geçmesi
B 4 numaralı aracın yavaşlaması
C 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D 5 numaralı aracın geçmesi
   
36 Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
 
A Kırmızı ışıkta
B Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
C Sarı ışıkta
D Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
   
37
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur?
 
A Virajlı
B Kasisli
C Kaygan
D Yapım çalışması olan
   
38
Şekildeki araçlardan hangisi ya da hangileri beklemelidir?
 
A 2
B 3
C 1 ve 2
D 1 ve 3
   
39
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Sağa dönülmez
B Sola zorunlu yön
C Sağa zorunlu yön
D Sola dönülmez
   
40 Kara yolunun hangi kısmı, yalnızca zorunlu hâllerde taşıtlarca kullanılabilir?
 
A Yaya yolu
B Banket
C Geçiş yolu
D Bağlantı yolu
   
41 Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?
 
A Geçiş üstünlüğü
B Geçiş hakkı
C Geçiş yolu
D Geçiş kolaylığı
   
42 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden biri değildir?
 
A Yol yapım kusurları
B Yolun eğimli olması
C Trafik işaretlerine zarar verilmesi
D Gerektiği hâlde trafik işaretlerinin konulmaması
   
43 Karayolları Trafik Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevi değildir?
 
A Sürücü kurslarını denetlemek
B Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek
C Sürücü kurslarında eğitilenlerin sınavını yapmak
D Duran ve akan trafiği düzenlemek
   
44 Araçların, yüklü veya yüksüz olarak, kara yolunda güvenli seyretmeleri amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerin belirleyen ölçülere ne denir?
 
A Azami ağırlık
B Taşıma sınırı
C Azami dingil ağırlığı
D Gabari
   
45 Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
 
A Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B Araç uzunluğunun üç katı kadar
C Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
   
46 Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
 
A İki araç boyu kadar
B Takip mesafesi kadar
C Üç araç boyu kadar
D Bir araç boyu kadar
   
47 Yerleşim yerleri dışındaki yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça otomobillerin azami hızı saatte kaç kilometredir?
 
A 70
B 80
C 90
D 100
   
48
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 
A 1 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B 2 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi
C 3 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi
   
49 Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
 
A Trafik görevlisine
B Yer ve yön denetlemelerine
C Işıklı trafik cihazına
D Trafik işaret levhalarına
   
50 Yerleşim yerleri içinde kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 
A 30
B 40
C 50
D 60

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042402 Ortalama : 289.32 Kişi/Gün Bugün : 88 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com